Vedtekter

Utsikten Vel

Stiftet 06-11-2012

Vedtekter av 15.02.2017

§ 1. Navn

Foreningens navn er Utsikten Vel

§ 2. Formål og virkemidler.

2.1   Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for godt naboskap, stedets sosiale og fysiske miljø samt beboernes trivsel og sikkerhet.

2.2   Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3   Foreningens styre skal arbeide for bredest mulig oppslutning om velforeningen og skal kunne samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4   Foreningen kan fungere som et hørings- og samarbeidsorgan overfor lag og foreninger, Sande kommune og andre offentlige instanser.

2.5   Velforeningen kan søke medlemskap i et Velforbund.

§ 3. Velforeningens geografiske område.

Utsikten Vel har sitt virke i område Nordre Jarlsberg Brygge, begrenset til Sameiet NJB – Utsikten Trinn 1.

§ 4.  Juridisk person.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap.

Enhver som eier leilighet i Sameiet Utsikten kan bli medlem i Utsikten Vel. Som medlem registreres boligadressen ved kontaktperson.  Er det flere medlemmer innen husstanden, betales kun 1 kontingent og husstanden kan kun avgi 1 stemme. Medlem må godta foreningens vedtekter og formål, og betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

§ 6. Kontingent

6.1   Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales etter årsmøtet, innen den fristen styret fastsetter. Medlemskapet er kun gyldig fra og med innbetalingen er registrert til og med påfølgende årsmøte.

6.2   Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 7.  Årsmøte

7.1   Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i februar eller mars måned. Dag, tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel. Forslag til årsmøtesaker må være sendt til styret innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Innkallingen skal være tilgjengelig for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet. Det er bare saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

7.2   Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt som er begrenset til 3 - tre.

7.3   Årsmøtet behandler:

- Årsmelding fra styret.

- Regnskap i revidert stand

- Innkomne forslag

- Budsjett- herunder fastsette kontingent– og planer for kommende år.

- Valg av styre:

a)      Styret skal bestå av 5 medlemmer

1)      styreleder velges første gang for ett år, senere for to år.

2)      styrenestleder velges for to år.  

3)      sekretær velges for to år.

4)      kasserer velges for to år.

5)      styremedlem velges for to år.

6)      3 – tre - varamedlemmer velges for ett år.

b)      2 revisorer – velges henholdsvis for ett – og to år.

c)       Hver blokk bør være representert med et styremedlem eller varamedlem

d)      Varamedlemmer har møte-, tale- og stemmerett dersom de blir innkalt.

e)      Ingen styre- eller varamedlemmer kan sitte sammenhengende i mer enn 4 år.      

7.4   En valgkomité skal bestå av leder og inntil to medlemmer og ett varamedlem. Leder velges for to år – medlemmene velges for hhv. ett og to år - varamedlem for to år. Valgkomitéen bør i sin innstilling tilstrebe like-fordeling mellom kjønnene.

7.5   Stemmegivning på årsmøtet.

Gyldige vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Avstemming skal foregå skriftlig dersom én ber om det. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Stemmegivning ved valg skal foregå skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag eller benkeforslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

7.6   Revisor og valgkomitéen rapporterer direkte til årsmøtet.

7.7   Årsmøtets beslutninger og dissenser skal protokolleres og gjøre tilgjengelig for medlemmene.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1   Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 10 % av medlemmene finner det påkrevet. På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som blir nevnt i innkallingen.

8.2   Innkallingsfrist for ekstraordinært årsmøte er minst 14 dager.

§ 9 Styrets sammensetning og oppgaver

9.1   Hver blokk i sameiet bør være representert i styret med minst ett styre- eller ett varamedlem. Styrets leder skal ha bostedsadresse i sameiet.

9.2   Styret leder foreningens anliggende i overenstemmelse med foreningens vedtekter og årsmøtets vedtak.

9.3   Styret kan oppnevne komitéer innenfor bestemte saks- og aktivitetsområder.

9.4   Styret holder møter når leder bestemmer eller flertall av styremedlemmene ber om det.

9.5   Styrets vedtak skal protokolleres. Mindretallets standpunkt skal protokolleres når mindretallet ber om det. Referater fra styrets møter skal legges ut på hjemmesiden til Velforeningen.

9.6   Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

9.7   Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser.

9.8   Økonomi

9.8.1          Styret skal forvalte foreningens eiendeler og føre kontroll med foreningens økonomi. Styret skal påse at regnskap blir ført og revidert. Styret skal sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

9.8.2          Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål. Styret trenger årsmøtets samtykke for å påta seg forpliktelser på vegne av foreningen når forpliktelsen utgjør mer enn 50% av likvide midler. Ved investeringer over kr. 10.000. - skal innhentes minst to anbud. Styret er ikke forpliktet til å velge det laveste anbud, men står fritt til å velge det mest fordelaktige anbudet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

9.8.3          Regnskapsåret går fra 1/1- 31/12.

§ 10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendring vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 11 Oppløsning, sammenslutning og deling.

11.1.   Foreningens oppløsning kan kun besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må være omtalt i innkallingen til årsmøtet.

11.2.   Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

11.3.   Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling skal fattes av årsmøte, og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§10).