Møter

iNFO. fra ekstraordinært medlemsmøte 31/10-17

Saken gjaldt forespørsel fra BS. N. Jarlsberg Brygge Hagebyen om medlemsskap i Utsikten Vel:

Av totalt 93 medlemmer møtte 12 (hvorav 4 med fullmakt).

Grunnet svært begrenset oppmøte valgte derfor styret å trekke saken og utsette behandlingen til det ordinære medlemsmøte/årsmøte våren 2018 der oppmøte forventes å bli bedre.

Årsmøte 2017

Årsmøte for Utsikten Vel avholdes onsdag 15.02.2017 kl. 18:30 – 20:00.
Sted: Lokalet Fremad

Fra vedtektene siterer vi følgende:

§ 7. Årsmøte

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt som er begrenset til 3 - tre.

Denne gangen starter vi med underholdning av Yngve Kristiansen kl. 18:30. Yngve har særlig fått strålende kritikker for sine eminente tolkninger av de svenske visegigantene Vreeswijk, Taube og Bellman på nordiske festivaler og visescener.

Deretter avholdes ordinært årsmøte fra kl. 19:00 – 20:00. Etter formelt program blir det salg av lodd og anledning til sosialt samvær. Det oppfordres til å ta med litt kaffe / mineralvann og eventuelt noe å bite i. Husk kontanter til loddsalget!

Med vennlig hilsen
Styret i Utsikten Vel

Årsmøte 2016

Årsmøte for Utsikten Vel onsdag 09.03.2016 kl. 18:30 - 19:30. Kvelden fortsetter med ordinært vel-møte kl. 19:30 - 21:00 (se nedenstående)

STED: FREMAD
TID: ONSDAG 09-03-2016 kl. 18:30-19:30.

Gode nabo!

Onsdag 9. mars kl. 18:30 til 19:30 blir det årsmøte i Utsikten Vel. Møtet avholdes som vanlig på Fremad og valgkomiteen har sin innstilling klar.

Fra vedtektene siterer vi:

 § 7.  Årsmøte

 7.1  Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i februar eller mars måned. Dag, tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel. Forslag til årsmøtesaker må være sendt til styret innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Innkallingen skal være tilgjengelig for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet.

7.2  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt som er begrenset til 3 - tre.

Etter avsluttet årsmøte kl. 19:30, fortsetter vi med  hyggelig samvær krydret med lokal industrihistorie: Vi får besøk  av Thor Fjæstad og Otto Kristoffersen som med lang fartstid og stor innsikt vil fortelle oss om hva som foregikk på den en gang så kjente hjørnestensbedriften Sande Paper Mill A/S, som lå her vi nå bor.

Som vanlig oppfordres du til å ta med litt kaffe og evt. noe å bite i. Det blir også loddsalg.

Vennlig hilsen Styret i Utsikten Vel
Ulf Løvaas leder

Årsmøte 2015

Årsmøte for Utsikten Vel onsdag 04.03.2015 kl. 18:30 - 19:30. Kvelden fortsetter med ordinært vel-møte kl. 19:30 - 21:00 (se nedenstående)

TID: ONSDAG 04-03-2015 kl. 18:30-19:30.

STED: FREMAD

Onsdag 4. mars kl. 18:30 til 19:30 blir det årsmøte i Utsikten Vel. Møtet avholdes som vanlig på Fremad og valgkomiteen har sin innstilling klar.

Fra vedtektene siterer vi:

§ 7.  Årsmøte

7.1  Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i februar eller mars måned. Dag, tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel. Forslag til årsmøtesaker må være sendt til styret innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Innkallingen skal være tilgjengelig for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet.

7.2  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegiving kan skje ved fullmakt som er begrenset til 3 - tre.


Har du ennå ikke betalt årets medlemskontingent? «Løp og kjøp!» - ellers mister du stemmeretten. Innbetaler du kr 250,- til  kontonr. 1503.38.62633 i løpet av de neste 14 dagene er alt i orden.

Etter avsluttet årsmøte kl. 19:30, fortsetter vi med  hyggelig samvær krydret med lokal industrihistorie: Vi får besøk  av Thor Fjæstad og Otto Kristoffersen som med lang fartstid og stor innsikt vil fortelle oss om hva som foregikk på den en gang så kjente hjørnestensbedriften Sande Paper Mill A/S, som lå her vi nå bor.

Som vanlig oppfordres du til å ta med litt kaffe og evt. noe å bite i. Det blir også loddsalg.

Vennlig hilsen Styret i Utsikten Vel
Ulf Løvaas leder

Årsmøte 2014

Årsmøte for Utsikten Vel onsdag 05.03.2014

STED: FREMAD
TID: ONSDAG 05-03-2014 kl. 19:00-21:00.

Valgkomitéens forslag til styre- og varamedlemmer 2014 / 15        
        
LEDER    ULF LØVAAS                        2 ÅR
NESTLEDER    PER GERHARDSEN         1 ÅR
SEKRETÆR    ELIN TVETER                 2 ÅR
KASSERER    GEIR TEIGSTAD               1 ÅR
STYREMEDLEM    MARIT HASLESTAD    1 ÅR
        
VARAMEDLEM    HELLE FOLKEDAL        1 ÅR
VARAMEDLEM    TROND TØNDER          1 ÅR
VARAMEDLEM    ANNE KORNMO           1 ÅR
        
REVISOR    TOVE HEJLL                      2 ÅR
REVISOR    GRETE VENGER                 1 ÅR

OBS: Bare de som har tegnet medlemskap i Utsikten Vel har stemmerett, men alle er velkommen og den som ønsker det kan tegne seg som medlem den 5/3!

Innspill til årsmøtet må være styret i hende innen ONSDAG 19-02-2014 slik at ev. saker kan komme med på dagsorden som skal sendes ut senest 7 dager før årsmøtet. Kontaktinformasjon til styret finner du på vår nye hjemmeside under fanen «Kontakt Vel-foreningen».

Ta med: Kaffe, kaker, “kopper og kar”, godt humør og alt hva man ellers måtte trenge for en hyggelig kveld. Planen er å kombinere hygge og nytte.J

Vær velkommen!

Hilsen Styret i Utsikten Vel v/leder Ulf Løvaas, tlf 97700026

Vel-møte 15.01.14

Gode nabo!

GODT NYTT ÅR!

Utsikten Vel inviterer deg til møte på Fremad onsdag 15. januar kl. 18:00. Da får vi besøk av Geir Engebraaten fra Huseiernes Landsforbund som vil holde et foredrag for oss over temaet: «Hva vil det si å være sameier?»

De aller fleste av oss som nå bor på «Brygga» har liten eller ingen erfaring med bofellesskap. Vi tror derfor at denne kvelden vil kunne tilføre oss ny og nyttig innsikt.

Opprinnelig var planen å få dette til tidligere i høst, men Geir Engebraaten er en etterspurt mann og det var ikke mulig for oss å få dette foredraget før nå.

Foredraget vil vare ca. 2 timer med en pause midtveis.

Som vanlig oppfordrer vi hver enkelt til å ta med litt kaffe og noe å bite.

VELKOMMEN!

Hilsen styret i Utsikten Vel

Innkalling til Årsmøte 26.02.13

21.01.2013 Innkalling til årsmøte
Til alle som har leilighet på Nordre Jarlsberg Brygge
Interimstyret inviterer herved til det første ÅRSMØTE I UTSIKTEN VEL

STED: FREMAD
TID: TIRSDAG 26-02-2013 kl. 19:00-21:00.

Valgkomitéen forventes å ha sitt forslag til styre- og varamedlemmer klart.

Vedlagt følger forslag til vedtekter som vi håper alle tar seg tid til å se igjennom før vi møtes. Vedtektene skal behandles og vedtas på dette årsmøtet.
Andre innspill til årsmøtet må være styret i hende innen 12-02-2013 slik at ev. saker kan komme med på dagsorden som skal sendes ut senest 7 dager før årsmøtet.
Ta med: Kaffe, kaker, “kopper og kar”, godt humør og alt hva man ellers måtte trenge for en hyggelig kveld. Bord og stoler får vi låne!
Vi kommer ikke til å kreve inngangspenger, men legger du igjen kr 50,- når du går, regner vi med å få nok til å dekke inn leie av lokalet.

Vær velkommen!

Uavhengig av årsmøtet har Interimstyret diskutert muligheten for å etablere en egen hjemmeside for Utsikten Vel, men vi har selv ikke nødvendige kunnskaper om hvordan dette kan eller bør gjøres. Tanken er at hjemmesiden skal gi sameierne en mulighet til uformell og direkte kommunikasjon. Dersom noen har lyst og anledning til å foreslå en løsning på oppgaven tas innspill imot med takk!

Fremad
I vårt nærområde er Lokalet Fremad det eneste lokalet som er stort nok til å samle et hundretalls mennesker. Lokalet er under oppussing og er i stort behov av folk som kan yte en dugnadsinnsats. De nærmeste dagene er det maling (grunning) som krever arbeidsinnsats. Om noen har lyst og anledning til å bidra, er det bare å møte opp mellom kl.08:00 og kl. 20:00. Mer informasjon finner du her: http://www.selvik-vel.com

Hilsen inteimstyret: Berit Steen, Per Gerhardsen, Marit Haslestad, Ulf Løvaas, Ingrid Holtan

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE

6. NOVEMBER 2012 kl. 19:00-21.30

Det var til sammen 33 fremmøtte med interimstyret.

Sak 1. Kort presentasjon av hva en velforening kan være.

Selvik Vel, representert ved styremedlem Odd Tonby, presenterte kort hva som var deres begrunnelse for å danne en velforening, hvordan de kom i gang og hva de har gjort så langt. De så behovet for å samle seg for å få til et triveligere bomiljø, oppgradere fysiske møteplasser og ikke minst å ta vare på lokalet Fremad. De innså at de var mye sterkere sammen: En velforening kan være en høringsinstans for kommunen, ved kryssende interesser er også en velforening viktig og man kan søke å få kommunalt starttilskudd som hjelper en velforening i gang. Selvik Vel delte seg raskt inn i forskjellige aktivitetsansvarlige som ivaretar de forskjellige delene av boområdene og ønskede aktiviteter. Dette anbefaler de å gjøre. Selvik Vel er med i et samarbeidsutvalg med alle de 7 nærliggende Velforeningene i fht bruk av lokalet Fremad, og de ønsker vårt Vel velkommen dersom det blir etablert.

De har i dag ca 90 medlemmer og det koster 150,- kr for medlemskapet. Selvik Vel ønsket oss lykke til.

Sak 2. Forslag til vedtekter / hva skal vi være?

Ulf Løvås informerte på vegne av interimstyret om bakgrunnen for dette initiativet og avklarte  begrepene sameier og sameiet. Han minnet på at det bare er de som møter på ordinært og/eller ekstraordinært Sameiermøte (+ ev fullmakter) som utgjør et beslutningsdyktig Sameie (som gjør forpliktende vedtak til fellesskapets beste) og at det derfor er viktig at beboere møter opp på disse møtene.

Videre viste han til Vedtektene for sameiet, §3, om danning av velforening. Han klargjorde at denne ordlyden er formulert med tanke på en framtid der flere sameier er etablert.

Men hensikten med denne foreningen er å komme sammen og bli kjent slik at vi lettere skal kunne mene noe og ta beslutninger når det kreves eller forventes. Dernest er et bofellesskap hyggeligere for alle når vi kjenner noe til naboene vi omgås. Spørsmålet er om vi skal organisere oss formelt med medlemskap og kontingent eller bare møtes uforpliktende.  Ulf avklarte de viktige forskjellene i roller og mandat på disse to foreningene: Forening for aktivt naboskap og Velforening.

Per Gerhardsen argumenterte for å danne en formell Velforening. Blant annet påpekte han viktigheten av å kunne komme med innspill til Kommunen og kommuneplaner og at det vil være nyttig og ryddig i fht å fremme saker til - og ta beslutninger i sameiermøtene.

Det kom forskjellige innspill fra deltakerne om vedtektsforslag.

Noen av innspillene var:

Jfr § 3 – skal det være et eget Vel for første byggetrinnet, eller begrense til Sameiet Utsikten?

§ 7.1  – er det vel lang tid med 4 ukers varsel for bekjentgjøring av årsmøte?

§ 7-3: skal det velges styre for ett eller 2 år? Forslag om  2 år utenom 1. året. Forslag om at styret velges og at styret selv velger sin leder.

§ 9. Det ble diskusjon om styrets størrelse, ved et forlag om å tilstrebe at hver blokk skal ha sitt styremedlem; ev en kvinnelig og en mannlig. ( medl + vara) Det kan bli et veldig stort styre.

§ 9-5. Kun medlemmer møter og vara kun ved forfall. Vara får tilsendt alle referater.

Alle disse forslagene tas inn og arbeides videre med frem mot første årsmøte som er foreslått i uke 9 i 2013.

Sak 3. Interimstyret påtar seg å lede foreningen frem til årsmøtet.

Dette ble klappet igjennom. Interimstyret ønsket 1-2 ytterligere medlem. Ett medlem meldte seg: Ingrid Holtan fra D blokka. Velkommen!

Sak 4. Valgkomitè vil bli etablert.

Anne Karine Leine fra blokk E og Lars Venger fra blokk H2 har sagt seg villige og ble klappet inn.

Sak 5-1. Skal vi danne formell Velforening eller lokalforening for godt naboskap?

Det ble stilt spørsmål ved om det var riktig å danne en Velforening nå, siden det står i NJB vedtekter at det senere skal dannes et overordnet Vel. Hva skal vi da være og hva er rett navn? Konklusjonen på meningsutvekslingene ble tilnærmet enstemmig: 

Formell velforening dannes!

5-2. Hva heter vi?

Stort flertall for ”UTSIKTEN VEL” .

Sak 6: Eventuelt

Berit Steen oppfordrer til deltakelse ved årets julegrantenning og hvis noen ønsker å lage en liten gløggsamling utenfor etterpå, er det veldig hyggelig. Kom med innspill.

Marit Haslestad foreslår å lage julebord i kjelleren. Ta kontakt med henne dersom noen ønsker å være med på å planlegge og gjennomføre dette.  Marit informerte også om andre aktiviteter som dans på Fremad og strikkekafè i regi av Bygdekvinnelaget.

Det kom inn forslag til styret om å oppfordre Sande kommune til å skaffe tilgang til flere lokale tannleger og fastleger. Dette har vært et problem for nyinnflyttede.

De fleste fremmøtte la igjen 50,- kr hver og det kom inn totalt kr. 1170,- som dekker vår første leie av Fremad.

Berit Steen, ref