Referater årsmøter

Referat årsmøte 2022

Her finner dere referatet fra årsmøte 2022

Referat fra årsmøte 2019

 

Utsikten Vel

Referat fra ordinært årsmøte 2019

 

 

Tid:        Onsdag 6. mars 2019 kl. 19:00

Sted:     Lokalet Fremad

 

Saksliste:

1)     Registrering av fremmøtte personer

         Det møtte 34 husstander.

2)     Valg av møteleder og referent

        Torunn Aarkvisla ble valgt til møteleder.

        Jan Magnussen ble valgt til referent.

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

         Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

4)     Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll sammen med møteleder

         Jorunn Åsly og Sheila Mette Carlsen ble valgt til å undertegne protokollen.

5)     Behandle styrets årsberetning

         Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

6)     Behandle og eventuelt godkjenne regnskap for 2018, samt budsjett for 2019

        Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble enstemmig godkjent.

        Årsavgiften for vellet fastsettes til kr. 250.- per husstand

7)     Valg av styre og valgkomité

        Følgende styre ble valgt:

 • Leder                                  Gro Skramstad                                 N44
 • Nestleder             tbd           Knut Halvorsen                                 H16
 • Sekretær             tbd            Fritz Roger Hammerstrøm                  N16
 • Kasserer              tbd            Jan Mehren                                     A06
 • Styremedlem        tbd            Anders Stausholm                             B07
 • Vara 1                                 Kirsti Eliassen                                  A07
 • Vara 2                                 Signe Winther                                  H23
 • Vara 3                                 Sheila Mette Carlsen                         C03
 • Revisor                               Bjørg Vøllo                                       K01
 • Revisor                               Anne Karin Leine                               E02

 Ny valgkomitè:

 • Leder:                         Knut Pedersen, til årsmøtet i 2020            
 • Medlem:                      Anders Harang, til årsmøtet i 2020
 • Medlem:                      Frank Wolff, til årsmøtet i 2020
 • Varamedlem:                Frode Bjerkelund, til årsmøtet i 2021

 

Møteleder hevet årsmøtet

 


Sande 06.03.2019


Sheila Mette Carlsen


Jorunn Åsly

Referat fra årsmøte 2018

Utsikten Vel

Referat fra ordinært årsmøte 2018

 

Tid:        Onsdag 7. mars 2018 kl. 19:00

Sted:     Lokalet Fremad

 

Saksliste:

1)     Registrering av fremmøtte personer

Det møtte 27 husstander.

 

2)     Valg av møteleder og referent

Torunn Aarkvisla ble valgt til møteleder.

Jan Magnussen ble valgt til referent.

 

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

 

4)     Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll sammen med møteleder

Dag Petterøe og Espen Risø ble valgt til å undertegne protokollen.

 

5)     Behandle styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

 

6)     Behandle og eventuelt godkjenne regnskap for 2017, samt budsjett for 2018

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 ble enstemmig godkjent.

Årsavgiften for vellet fastsettes til kr. 250.- per husstand

 

7)     Forslag til aktivitetsplan i 2018

Forslag til aktivitetsplan ble enstemmig godkjent.

Signe Winther orienterte om det planlagte besøket på Slottet i juli

 

8)     Innkomne forslag:

§3. Velforeningens geografiske område

Nåværende ordlyd:

Utsikten Vel har sitt virke i område Nordre Jarlsberg Brygge, begrenset til Sameiet NJB – Utsikten Trinn 1.

Ordlyden endres til:

Utsikten Vel har sitt virke i området Nordre Jarlsberg Brygge, begrenset til Sameiet NJB Utsikten og BS. N. Jarlsberg Brygge Hagebyen.

 

§5. Medlemskap

Nåværende ordlyd:

Utdrag: Enhver som eier leilighet i Sameiet Utsikten kan bli medlem i Utsikten Vel.

Ordlyden endres til:

Utdrag: Enhver som eier leilighet i Sameiet NJB Utsikten og BS. N. Jarlsberg Brygge Hagebyen kan bli medlem i Utsikten Vel.

Vedtektsendringen forutsetter 2/3 flertall. Forslaget ble nedstemt. Kun 11 husstander stemte for vedtektsendring. Beboere i Hagebyen inviteres dermed ikke inn som nye medlemmer i Utsikten Velforening.

 

9)     Valg av styre og valgkomité

Følgende styre ble valgt:

 • Leder:                         Torunn Aarkvisla, til årsmøtet i 2019
 • Nestleder:                    Elin Tveter, ny velges for 2 år, til årsmøtet i 2020
 • Sekretær:                    Berit S. Hole, til årsmøtet i 2019
 • Kasserer:                     Jan Magnussen, valgt for 2 år i 2017, til årsmøtet i 2019
 • Styremedlem:               Bjørn Thorsen, valgt for 2 år i 2017, til årsmøtet i 2019
 • Varamedlem:                Dag Petterøe, valgt for 1 år, til årsmøtet i 2019
 • Varamedlem:                Ingjerd Meloun, valgt for 1 år, til årsmøtet i 2019
 • Varamedlem:                Signe Winther, valgt for 1 år, til årsmøtet i 2019
 • Revisor:                      Bjørg Wøllo, velges for 2 år, til årsmøtet i 2020
 • Revisor:                      Anne Karine Leine, valgt for 2 år i 2017, til årsmøtet i 2019

Ny valgkomitè:

 • Leder:                       Knut Pedersen, gjenvalgt for 2 år, til årsmøtet i 2020        
 • Medlem:                    Jan Solberg, valgt for 2 år i 2017, til årsmøtet i 2019
 • Medlem:                    Frank Wolff, ny 2 år, til årsmøtet i 2020
 • Varamedlem:              Anders Harang, ny 1 år, til årsmøtet i 2019

 

Møteleder hevet årsmøtet

 


Sande 07.03.2018


Dag Petterøe


Espen Risø

Referat fra årsmøte 2018

Referat fra årsmøte 2017

Referat Årsmøte 2017

Referat Årsmøte 2017

Referat Årsmøte 2017

Referat Årsmøte 2017

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2015

1. Registrering av fremmøtte personer. Beboerliste gjennomgått og alle fremmøtte ble
registrert: 35 personer fra 24 leiligheter.

2. Valg av møteleder. Ingrid Holtan valgt.

3. Valg av referent. Berit Steen valgt.

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent.

4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll sammen med leder. May-Britt Hjellum og Per Kristian Horntvedt valgt.

5. Innberetning fra interimstyret. Opplest og tatt til etterretning.

6. Regnskap opplest: det kom inn kr 1.130,- på stiftelsesmøtet. Kr 1.000,- betalt leie Fremad. Pr. kasse: kr 130,-. Godkjent

7. Innkomne forslag.


7 A) Vedtekter.

Benkeforslag om tilføyelse til § 9.8.2:

Styret er ikke forpliktet til å velge det laveste anbud, men står fritt til å velge det mest fordelaktige anbudet. Vedtatt.

Benkeforslag om endring av § 5 ang. stemmerett:

Alt.1: En stemme pr. kontingent hvis flere i leiligheten kan være medlem.

Alt.2: En stemme pr leilighet.

Alt.2 ble vedtatt med endret ordlyd. (Se Vedtektene §5.)

Benkeforslag om endring av § 7.2. siste setning:

Alt.1: Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Alt.2: Stemmegivning kan skje med fullmakt begrenset til 3. Alt.2 vedtatt

Benkeforslag om endring § 9.1 siste ledd: Styrets leder skal ha bostedsadresse i sameiet.

Denne setningen fjernes.

Forslaget nedstemt. Vedtatt å beholde gjeldende ordlyd.

Benkeforslag om tilføyelse i § 9.4: Referat fra styrets møter legges ut på

hjemmesiden til Velforeningen. Forslag vedtatt.

7 B) Kontingent settes til kr 150,- pr år. Vedtatt.

7 C) Forslag om valg av kandidater til valgkomité for Sameiet NJB - Utsikten Trinn 1.

Foreslåtte kandidater var forespurt og hadde sagt seg villige: Berit Steen - leder , Bjørg Wøllo - medlem og Tor Ole Hjellum - medlem, Gunnar Vesterby - varamedlem. Forslag vedtatt.

8. Budsjett. Det søkes om tilskudd, kr 4.000,- fra Sande kommune, i f.m. etablering av Utsikten Vel. Kontingent kr 150,- (anslag 40 leiligheter) = kr 6.000,-. Til sammen kr 10.000,-. Leie av Fremad kr 1.000,- per gang. Vedtatt.

9. Valg. Valgkomitèens kandidater var forespurt og hadde sagt seg villige:

Ulf Løvaas - leder 1 år, Per Gerhardsen - nestleder 2 år, Bjørn Eirik Moe - sekretær 2 år, Helle Merethe Folkedal - kasserer 1 år, Ingrid Holtan - styremedlem 2 år.

Varamedlemmer: Marit Haslestad 1 år, Geir Teigstad 1 år, Julie Ann Andersen 1 år.

Revisor: Grete Venger 2 år, Tove Hejll 1 år.

Valgkomitè: Lars Venger- leder 2 år , Anne-Karine Leine -medlem 2 år.

Som tredje medlem av valgkomitéen ble Linda Bakken valgt for 2 år.

Forslag vedtatt.

Selvik, 26.02.13

Ulf Løvaas May-Britt Hjellum Per Kristian Horntvedt
Sign

Referat fra årsmøte 2014

Utsikten Vel

Interimstyrets innberetning fra 02. oktober 2012 - 26. februar 2013.

Interimstyret valgt: Leder Ulf Løvaas

Medlemmer: Marit Haslestad, Berit Steen, Per S. Gerhardsen, Ingid Holtan (6. november)

02/10-2012 Invitasjon til første samling

09/10-2012 Første samling. 27 personer fra 19 leiligheter møtte.

Interimstyret valgt

Referat sendt ut på mail og lagt på:

http://www.njbsameiene.com/utsikten-vel.html

17.-30/10-2012 Tre møter i interimstyret forberedte stiftelsesmøtet.

18/10 annonserte vi stiftelsesmøtet 6/11 og utlyste navnekonkurranse.

26/10 la vi ut formell invitasjon m/dagsorden.

06/11-2012 STIFTELSESMØTE. 33 personer møtte. Stort flertall for at velforeningen skal hete

                     Utsikten Vel 
Ingrid Holtan valgt inn som nytt medlem i interimstyret.

Valgkomite ble Anne-Karine Leine og Lars Venger. Referatet sendt ut 15/11.

Fra 22/11-12 til 18/2-13 er det avholdt 4 interimstyremøter og forberedt årsmøte den 26/2-2013.

I 2012 har til sammen 44 personer fra 29 (av 68 solgte) leiligheter møtt opp og støttet velforeningsinitiativet.

Ulf Løvaas Berit Steen Per Gerhardsen Marit Haslestad Ingrid Hoiltan
Sign.

Utsikten Vel

Interimstyrets innberetning fra 02. oktober 2012 - 26. februar 2013.

Interimstyret valgt: Leder Ulf Løvaas

Medlemmer: Marit Haslestad, Berit Steen, Per S. Gerhardsen, Ingid Holtan (6. november)

02/10-2012 Invitasjon til første samling

09/10-2012 Første samling. 27 personer fra 19 leiligheter møtte.

Interimstyret valgt

Referat sendt ut på mail og lagt på:

http://www.njbsameiene.com/utsikten-vel.html

17.-30/10-2012 Tre møter i interimstyret forberedte stiftelsesmøtet.

18/10 annonserte vi stiftelsesmøtet 6/11 og utlyste navnekonkurranse.

26/10 la vi ut formell invitasjon m/dagsorden.

06/11-2012 STIFTELSESMØTE. 33 personer møtte. Stort flertall for at velforeningen skal hete

                     Utsikten Vel 
Ingrid Holtan valgt inn som nytt medlem i interimstyret.

Valgkomite ble Anne-Karine Leine og Lars Venger. Referatet sendt ut 15/11.

Fra 22/11-12 til 18/2-13 er det avholdt 4 interimstyremøter og forberedt årsmøte den 26/2-2013.

I 2012 har til sammen 44 personer fra 29 (av 68 solgte) leiligheter møtt opp og støttet velforeningsinitiativet.

Ulf Løvaas Berit Steen Per Gerhardsen Marit Haslestad Ingrid Hoiltan
Sign.

Referat fra årsmøte 26.02.2013

Utsikten Vel

Interimstyrets innberetning fra 02. oktober 2012 - 26. februar 2013.

Interimstyret valgt: Leder Ulf Løvaas

Medlemmer: Marit Haslestad, Berit Steen, Per S. Gerhardsen, Ingid Holtan (6. november)

02/10-2012 Invitasjon til første samling

09/10-2012 Første samling. 27 personer fra 19 leiligheter møtte.

Interimstyret valgt

Referat sendt ut på mail og lagt på:

http://www.njbsameiene.com/utsikten-vel.html

17.-30/10-2012 Tre møter i interimstyret forberedte stiftelsesmøtet.

18/10 annonserte vi stiftelsesmøtet 6/11 og utlyste navnekonkurranse.

26/10 la vi ut formell invitasjon m/dagsorden.

06/11-2012 STIFTELSESMØTE. 33 personer møtte. Stort flertall for at velforeningen skal hete

                     Utsikten Vel 
Ingrid Holtan valgt inn som nytt medlem i interimstyret.

Valgkomite ble Anne-Karine Leine og Lars Venger. Referatet sendt ut 15/11.

Fra 22/11-12 til 18/2-13 er det avholdt 4 interimstyremøter og forberedt årsmøte den 26/2-2013.

I 2012 har til sammen 44 personer fra 29 (av 68 solgte) leiligheter møtt opp og støttet velforeningsinitiativet.

Ulf Løvaas Berit Steen Per Gerhardsen Marit Haslestad Ingrid Hoiltan
Sign.

Interimstyre fra oktober 2012 til februar 2013

Utsikten Vel

Interimstyrets innberetning fra 02. oktober 2012 - 26. februar 2013.

Interimstyret valgt: Leder Ulf Løvaas

Medlemmer: Marit Haslestad, Berit Steen, Per S. Gerhardsen, Ingid Holtan (6. november)

02/10-2012 Invitasjon til første samling

09/10-2012 Første samling. 27 personer fra 19 leiligheter møtte.

Interimstyret valgt

Referat sendt ut på mail og lagt på:

http://www.njbsameiene.com/utsikten-vel.html

17.-30/10-2012 Tre møter i interimstyret forberedte stiftelsesmøtet.

18/10 annonserte vi stiftelsesmøtet 6/11 og utlyste navnekonkurranse.

26/10 la vi ut formell invitasjon m/dagsorden.

06/11-2012 STIFTELSESMØTE. 33 personer møtte. Stort flertall for at velforeningen skal hete

                     Utsikten Vel 
Ingrid Holtan valgt inn som nytt medlem i interimstyret.

Valgkomite ble Anne-Karine Leine og Lars Venger. Referatet sendt ut 15/11.

Fra 22/11-12 til 18/2-13 er det avholdt 4 interimstyremøter og forberedt årsmøte den 26/2-2013.

I 2012 har til sammen 44 personer fra 29 (av 68 solgte) leiligheter møtt opp og støttet velforeningsinitiativet.

Ulf Løvaas Berit Steen Per Gerhardsen Marit Haslestad Ingrid Hoiltan
Sign.