NJB's Båtpool

Informasjon om NJB-Båtpoolen

Nordre Jarlsberg Brygge AS/NJB Marina har en Pioner jolle m/10 hk Hondamotor m/snorstart. Denne båten stilles vederlagsfritt til disposisjon for sameierne forutsatt at sameierne organiserer og administerer utlån, vedlikehold og opplag av båtene. Kostnadene for bryggeplass, opplag og forsikring dekkes fullt ut av NJB AS. (Tilbudet er så godt at noen forundres over at man må betale bensinen selv! 🙂)))

Velforeningen takker stort for tilbudet og håper at mange tegner medlemskap i Båtpoolen! Velforeningen presiserer imidlertid at medlemskap i Båtpoolen er åpent for alle sameiere uavhengig av medlemskap i Utsikten Vel.

Regler for medlemskap og båtbruk 2018

Medlemskap

Medlemskap i båtpoolen kan kun tildeles tinglyst eier av leiligheter i Sameiet Utsikten ved Nordre Jarlsberg Brygge ved navngitt enkeltperson. Medlemskap oppnås ved skriftlig innmelding og gjelder for et år av gangen. Ved innmelding registreres navn, leilighetsnummer, telefon og e-postadresse. Eier av leilighet kan «framleie» sitt medlemskap til en ev. leietaker, men står selv ansvarlig for ev. økonomiske belastninger.  Hvert medlem tildeles 1 nøkkel til båtenes utstyrskasse. Nøkkelen skal leveres tilbake ved utmelding fra båtpoolen. Tap av nøkkel godtgjøres med et erstatningsbeløp, kr 100,-

Medlemsliste

Medlemmene får tilsendt liste over alle medlemmer i båtpoolen slik at man raskt kan ta direkte kontakt med neste bruker dersom det skulle oppstå problemer med en båt.

Ansvar

Ansvar for båten er basert på gjensidig tillit. Registrert medlem står ansvarlig for all båtbruk tilknyttet egen leilighet selv om medlemmet ikke trenger å være med ut i båten. Medlemmet skal likevel være med ved ut- og innsjekking for å forsikre seg om at båtene er forsvarlig utstyrt og uskadet ved ut- og innsjekking.

Brukere

Båtene kan kun benyttes av medlemmet selv og andre personer fra samme leilighet. (Meget NÆR familie (barn) KAN låne båt. Er vedkommende født etter 1/1-1980 krever båteier, NJB AS, at vedkommende har båtførerbevis.)

Reservering av båt

Lån av båt er basert på "først til mølla"-prinsipp. Ønsket dato reserveres i egen Google-kalender: Navn, leilighet og turens antatte varighet.

Ut- og innsjekking av båt

Ved utsjekking av båten skal loggboken i utstyrskassa (i underetagen i H2-blokka) fylles ut med kommentar om evt mangler i forhold til liste over utstyr og gjennomgang av båtens sjekkliste. Mangler skal rapporteres til båtpool-leder. Det er meget viktig at sjekken utføres som beskrevet. Ved innsjekking skal samme loggbok fylles ut med kommentar om evt. hendelser, skader, eller liknende. Dersom du registrerer skade, skal du ikke ta ut båten med mindre skaden er ubetydelig. Båtens bensintank skal fylles opp umiddelbart etter bruk.

Skade på båt

Enhver skade på skrog, motor, propell, inventar/utstyr og redningsvest skal avfotograferes av den som observerer skaden. Ser du en mindre skade som ikke er til hinder for å gjennomføre neste tur, skal den likevel avfotograferes umiddelbart og rapporteres via MMS til båtpoolens leder.

Dersom det oppstår skader/mangler som krever reparasjon før neste båtbruk må medlemmet selv sørge for å varsle BÅTEIER, NJB AS, og båtpoolens leder og avtale med denne hvordan forholdet skal utbedres. All skade/tap av utstyr eller liknende må dekkes av medlemmet som forårsaket skaden/tapet. Eventuell kasko-skade medfører at medlemmet må dekke egenandelen på kr 6.000,-. Båteier har rett til å avgjøre hvordan en eventuell skade skal repareres.

Kostnader og betaling

Kostnadene i båtpoolen er hovedsakelig knyttet til vedlikehold av båtene. For å holde kostnadene så lave som mulig utføres vask og båtpuss på dugnad. Hvert medlem betaler inn kr 100,-  til båtpoolens konto ved sesongstart samt kr 100,-/tur, begrenset til de 3 første turene (altså max kr 400,- per sesong) slik at vi har midler til innkjøp av vaskemidler, bunnstoff og annet vedlikeholdsmateriell.

Budsjett og regnskap

Båtpoolens leder og kasserer er sammen ansvarlige for å sette opp et budsjett ved sesongstart og å presentere et regnskap for medlemmene ved sesongavslutning.